คุณครู ศีลวัต ศุษิลวรณ์

กรรมการบริหารโรงเรียน 
รองผู้อำนวยการ  ฝ่ายวิชาการ

หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งและพัฒนาโรงเรียนเพลินพัฒนา

จบการศึกษาด้านโบราณคดีและมนุษยวิทยา มีความสนใจด้านมานุษยวิทยา ศิลปวัฒนธรรม การเขียนสารดี การผลิตรายการโทรทัศน์เชิงสารคดี และงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นครูผู้ร่วมงานวางแผนหลักสูตรและร่วมวางหลักการศึกษาในระยะก่อตั้งของโรงเรียนรุ่งอรุณ ซึ่งเป็นโรงเรียนแนวทางเลือกแห่งแรกๆของประเทศไทย มีประสบการณ์การทำงานที่โรงเรียนรุ่งอรุณในหน้าที่ครูประจำชั้น หัวหน้าสายวิชาสังคมศึกษา หัวหน้าพัฒนาการศึกษา และจัดการวัฒนธรรมในโรงเรียน ซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา หลักการของหลักสูตร การจัดการหลักสูตร การออกแบบแผนการสอนการพัฒนาครู ฯลฯ