คุณครู วีณา ว่องไววิทย์

กรรมการบริหารโรงเรียน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักอำนวยการ
หัวหน้าช่วงชั้นมัธยม

จบการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประสาสนศาสตร์ (บริหารงานบุคคล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดิมเป็นผู้ปกครองของโรงเรียนทางเลือกแห่งหนึ่งตั้งแต่ในสมัยที่มีการปฏิรูปการศึกษาในยุคแรกๆ ร่วมก่อตั้งโรงเรียนเพลินพัฒนาเมื่อปี 2545