คุณครู กรองทอง บุญประคอง

รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และที่ปรึกษาช่วงชั้นอนุบาลและประถม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนาคนที่ ๒ ดำรงตำแหน่งเมื่อ เดือนตุลาคม 2550 – ตุลาคม 2552
ผู้รับอนุญาตโรงเรียนจิตตเมตต์(ปฐมวัย) ถ.ทุ่งมังกร ตลิ่งชัน 

จบการศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ปฐมวัยศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและการสอนดนตรีและการเคลื่อนไหว ในแนวของ ORFF SCHULWERK ณ สถาบัน ORFF – INSTITUT UNIVERSITAT MOZARTEUM SALZBURG AUSTRIA และโครงการพัฒนานักบริหารและผู้จัดการระดับสูง การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เป็นผู้ที่มีความสนใจและความชี่ยวชาญในด้านการใช้ดนตรีเพื่อการพัฒนาเด็ก ผ่านการอบรมดนตรี ในแนวทาง ORFF SCHULWERK อาทิ

  • ORFF SCHULWERK CERTIFICATION PROGRAM LEVEL 3 MILLS COLLEGE OAKLAND CALIFORNIA USA. (2002)
  • MUSIC & MOVEMENT AND INTEGRATING THE ARTS OF THE ORFF SCHULWERK (2004)
  • CERTIFICATE TRAINING PROGRAM AT MILLS COLLEGE OAKLAND CALIFORNIA USAORFF FOR ALL AGES, THE SAN FRANCISCO ORFF COURSE (2009) ทั้งยังเป็นวิทยากรอบรมด้านดนตรีและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็ก และปัจจุบันดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมไทยออร์ฟ ชูลแวร์ค

เป็นนักการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ได้เป็นที่ปรึกษาทักษะกระบวนการเรียนรู้แบบ DLP (DISCOVERY LEARNING PROCESS) พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร และที่ปรึกษาสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล