การศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ
(กศพ.)

แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล

เพื่อการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ


ข่าวการศึกษาพิเศษ

สวัสดีปีใหม่ไทย : สุขสันต์วันสงกรานต์ 2566

สวัสดีปีใหม่ไทย ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุขในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ สุขภาพใจ กาย สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย

ชวนคุย “น้องเรน” เจ้าของนิทานรถดัมพ์คันน้อย รางวัลชมเชยการประกวดนิทานแสนดีจากพี่สู่น้อง

ร่วมหาความหมายของการอ่าน ผ่านการพูดคุยกับ “นายคงภัทร ฉายากุล (เรน)” ผู้ชนะรางวัลชมเชย การประกวดนิทานแสนดีจากพี่สู่น้อง กับนิทานเรื่อง : รถดัมพ์คันน้อย ตอน ตัวอักษรที่หายไป

เชิญร่วมกิจกรรม “ร้อยเรียงรูป… เล่าเรื่องราว… โรงเรียนเรา” ๒๐ ปี เพลินพัฒนา

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี โรงเรียนเพลินพัฒนา ขอเชิญชาวเพลินพัฒนา (ผู้ปกครอง นักเรียน คุณครู บุคลากรรวมทั้งศิษย์เก่า) ส่งภาพถ่ายเพื่อร่วมกัน “ร้อยเรียงรูป… เล่าเรื่องราว… โรงเรียนเรา”

ขอแสดงความยินดี “คุณครูหวาน” ได้รับรางวัลทรงเกียรติ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูหวาน – อาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ “ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๖”

Christmas by กศพ.

ช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่ผ่านมา เสียงเพลงเคล้าเสียงหัวเราะ และบรรยากาศความสนุกสนานไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่อาคารน้องๆ ประถมเท่านั้น แต่พี่ๆ มัธยมในโครงการเรียนร่วมช่วงชั้นมัธยมเองก็ได้รับความสนุกสนานอย่างเต็มเปี่ยมเช่นเดียวกัน

หลักการและเหตุผล

จากนโยบายของโรงเรียนเพลินพัฒนาในการรับเด็กพิเศษเข้าเรียนร่วมในชั้นเรียน โดยถือประโยชน์ร่วมกันระหว่างเด็กพิเศษและเด็กในชั้นเรียน
ซึ่งจะเริ่มรับเด็กพิเศษเข้าเรียนร่วมในปีการศึกษา 2550 นั้นจึงเป็นภาระสำคัญยิ่งในการวางแผนและเตรียมการเพื่อรับเด็กพิเศษเข้าเรียนร่วม อย่างรอบคอบเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เห็นควรที่จะจัดทำเป็นโครงการเรียนร่วม

วัตถุประสงค์

1. จัดการเรียนร่วม ในระดับช่วงชั้น 1 ถึงช่วงชั้น 2 (ป.1 – 6) โดยถือประโยชน์ร่วมกันระหว่างเด็กพิเศษ และเด็กในชั้นเรียน ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีและมีประสิทธิภาพ 
2. จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข ขจัดปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็กพิเศษ
3. ให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนร่วมแก่ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กพิเศษ อย่างเป็นรูปธรรม มีความชัดเจน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน 
4. เป็นความร่วมมือ และการทำงานร่วมกันของพ่อแม่ ผู้ปกครองกับทางโรงเรียนอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง โดยยึดเด็กเป็นสำคัญ
5. เกิดรูปแบบของการจัดการเรียนร่วมจากการประสานงาน และการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย

จัดการเรียนร่วมสำหรับเด็กพิเศษ ในระดับเรียนได้ โดยได้รับความเห็นชอบเบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญของโรงเรียน
และพ่อแม่ผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดการเรียนการสอน และการดูแลเด็ก ร่วมกันอย่างใกล้ชิด 
ในปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป สัดส่วนของเด็กพิเศษ ประมาณ 2 คนต่อ 1 ห้องเรียน
และมีครูการศึกษาพิเศษ 1 คน ทั้งนี้ อาจจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล

(Individual Education Plan : IEP)

เพื่อช่วยให้เด็กพิเศษเข้าเรียนร่วมได้อย่างเต็มศักยภาพในรูปแบบการเรียนร่วมเต็มเวลาในชั้นเรียนปกติ
โดยมีแนวทางการจัดหลักสูตรสำหรับเด็กพิเศษเรียนร่วม โรงเรียนเพลินพัฒนา ในระดับช่วงชั้น 1 ถึงช่วงชั้น 2 (ป.1 – 6) ดังนี้ 

มีทักษะการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข
(Life Skill / Normalization)

มีความรู้ ความสามารถพื้นฐาน

เพื่อเป็นแนวทาง ที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือการฝึกฝนอาชีพในอนาคต และมุ่งส่งเสริมพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กพิเศษทั้งที่บ้าน และที่โรงเรียนให้มีคุณลักษณะดังนี้
 • ทักษะในการใช้ร่างกายได้อย่างเหมาะสม ในการเล่น การเรียน และการช่วยเหลือตนเอง
 • ทักษะการเรียนรู้ทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ
 • ทักษะในการดำรงชีวิต ได้อย่างปกติสุข หรือเป็นภาระน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 • ทักษะทางสังคมอารมณ์และrฤติกรรมที่เหมาะสมต่อตนเอง และผู้อื่นในโรงเรียน บ้านและชุมชน
 • ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร ทั้งการรับรู้และการแสดงออกที่เหมาะสม ในสถานการณ์ต่างๆ
 • ทักษะในการนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนไปใช้ประโยชน์ ในการดำรงชีวิต
 • มีความรู้และทักษะพื้นฐาน เพื่อฝึกฝนอาชีพ ในอนาคต

การให้บริการอื่น ๆ

นอกเหนือจากจัดโครงการเรียนร่วม
ส่วนการศึกษาพิเศษยังจัดการให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี้

 • โครงการให้บริการกิจกรรมบำบัดในโรงเรียน (SI) (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • โครงการศิลปะเพื่อการพัฒนาศักยภาพ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนร่วม (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • โครงการประะชุมผู้ปกครองเด็กพิเศษเรียนร่วม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)