เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อ (Graphic Design)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาวิชา : สถาปัตยกรรม นิเทศศิลป์ วิจิตรศิลป์ ศิลปกรรม มัณฑนศิลป์ จิตรกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อต่าง ๆ
 • มีทักษะด้านการวาด การใช้สี (Painting)
 • สามารถใช้โปรแกรมการออกแบบได้ เช่น AI, PS, ID ฯลฯ
 • แนบมากับใบสมัครเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ และยินดีพิจารณาผู้สมัครที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูในเบื้องต้น
 • รักงานด้านการศึกษา  และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่ 
 • มีบุคลิกภาพดี  มนุษยสัมพันธ์ดี  มีความรับผิดชอบสูง  ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีทัศนคติดีต่องานและองค์กร
 • มีบุคลิกสนใจติดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
 • มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  และภาษาอังกฤษ
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

  ชุนชนแห่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม