เจ้าหน้าที่ประสานงานมัธยม

รายละเอียดงาน :

 • ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายนอก ภายในทั้งครู-บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ฯลฯ
 • ดำเนินการ นัดหมายการประชุมในช่วงชั้นหรืองานที่เกี่ยวข้อง
 • บันทึกวาระการประชุม พร้อมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
 • หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีสามารถในการใช้โปรแกรมด้านการคำนวณและวิเคราะห์แบบสอบถามจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพคล่องแคล่ว ว่องไว ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รับผิดชอบสูง
 • มีทักษะและสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถอยู่ภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • มีทักษะในการทำงานเป็นทีม ชอบการติดต่อประสานงาน
 • สามารถใช้โปรแกรม Google suite และโประแกรม Microsoft office ขั้นพื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว