แนวคิดและปรัชญา

แนวคิดและปรัชญา

สัญลักษณ์

ก้าว…พอ…ดี

ของเพลินพัฒนา คือ ความเจริญงอกงามของชีวิตอย่างพอเหมาะพอดี มีกรอบที่ยืดหยุ่น แต่ไม่ติดยึดอยู่ในกรอบ สามารถคิดทะลุนอกกรอบ เพื่อการเติบโตอย่างงดงามบนรากฐานของความเป็นไทย

สัญลักษณ์

ก้าว…พอ…ดี

ของเพลินพัฒนา คือ ความเจริญงอกงามของชีวิตอย่างพอเหมาะพอดี มีกรอบที่ยืดหยุ่น แต่ไม่ติดยึดอยู่ในกรอบ สามารถคิดทะลุนอกกรอบ เพื่อการเติบโตอย่างงดงามบนรากฐานของความเป็นไทย

สีแดงชาด

สีทอง

สีพื้นหลักของงานจิตรกรรมไทย เพื่อสื่อถึงความเป็นไทย
ก้าวพอดี…ก้าวย่างที่งอกงามบนทางสายกลาง 
สื่อด้วยลายเส้นรูปแบบไทย
ส่วนปลายทะลุออกนอกกรอบที่ยืดหยุ่น

หลักสูตรและแนวการสอน

โรงเรียนเพลินพัฒนาเป็นโรงเรียนที่มีวิธีการจัดการเรียนรู้ และจัดหลักสูตรที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม มีพื้นฐานความรู้และความสามารถในการเรียนรู้ได้ดี มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้และต่อยอดความรู้ได้ตามความสนใจ มีความสามารถในการจัดการงานของตนได้ดี มีทักษะที่จำเป็นต่อโอกาสในการประสบความสำเร็จในชีวิต รวมถึงมีทักษะที่สำคัญๆ เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่น พร้อมที่จะเผชิญกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตอย่างมีความสุข

เด็กๆ ควรได้เรียนรู้และพัฒนาไปตามธรรมชาติแห่งช่วงวัย

โรงเรียนจึงมีหลักคิดในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแต่ละช่วงชั้น คือ

สนุกในวัยอนุบาล

ชวนสืบค้นในวัยประถม

ท้าทายศักยภาพในวัยมัธยม

นำหลักธรรมสร้างวิถีการเรียนรู้
การจัดแบ่งช่วงเวลาในแต่ละปีการศึกษา

โรงเรียนเพลินพัฒนาจัดเวลาให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้ 40 สัปดาห์ต่อ 1 ปีการศึกษา

หลักคิดในการจัดภาคการศึกษา 4 ภาค

รอบการเรียน 10 สัปดาห์ เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสร้างกระบวนการเรียนรู้หรือโครงงานที่มีความกระชับ รัดกุม และยังสามารถขยายผลเป็นกระบวนการหรือโครงงานใหญ่ โดยการผนวกกระบวนการเรียนรู้หรือโครงงาน เป็น 2 ภาค 3 ภาค หรือ 4 ภาค ได้ตามความเหมาะสม

รอบการเรียน 10 สัปดาห์ ทำให้นักเรียนได้มีการประมวล สรุป สังเคราะห์ การเรียนรู้ได้เร็วขึ้น สามารถประสบ ความสำเร็จในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้เร็วขึ้น เกิดกำลังใจและได้ชื่นชมในความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น การประเมินผลพัฒนาการนักเรียนก็มีความถี่มากขึ้น

‘การพัฒนานักเรียนจาก 3 ฝ่าย คือ โรงเรียน นักเรียน และบ้าน ก็จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น’

รอบการทำงานของครูและบุคลากรที่สั้นลงจะทำให้ระบบการวิจัยและพัฒนาในการทำงานมีความกระชับ รัดกุม และมีประสิทธิภาพสูงในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง องค์กร และแผนการทำงานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีผลโดย ตรงต่อพัฒนาการของนักเรียน

นอกจากนี้ ชื่อภาคทั้ง 4 ยังได้นำแนวคิดมาจากหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เรียกว่า “อิทธิบาท ๔ “ หลักธรรมอันเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จ ที่โรงเรียนได้นำมากำหนดไว้เป็นหลักการและเป้าหมายการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน เพื่อการจัดบรรยากาศ การจัดตารางการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ และการวางเป้าหมายกว้างๆ ของการพัฒนานักเรียนในแต่ละภาค ให้ร้อยเรียง สอดประสานกันอย่างมีเอกภาพตลอดปีการศึกษา

ช่วงชั้นอนุบาล – ช่วงชั้นที่ 2

แบ่งปีการศึกษาออกเป็น 4 ภาค ภาคละ 10 สัปดาห์ ซึ่งมีชื่อภาคและช่วงเวลาเปิด-ปิดภาค ดังนี้

ภาคที่ 1 : ภาคฉันทะ

จะเปิดราวต้นสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม และปิดราวสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม

ประมาณ 12 พฤษภาคม – 18 กรกฎาคม

ภาคที่ 2 : ภาควิริยะ

จะเปิดราวสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม และปิดราวต้นเดือนตุลาคม

ประมาณ 24 กรกฎาคม – 3 ตุลาคม

ภาคที่ 3 : ภาคจิตตะ

จะเปิดราวสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม และปิดราวสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม

ประมาณ 20 ตุลาคม – 26 ธันวาคม

ภาคที่ 4 : ภาควิมังสา

จะเปิดราวสัปดาห์ที่ 1 หรือ 2 ของเดือนมกราคม และปิดราวกลางเดือนมีนาคม 

ประมาณ 5 มกราคม – 15 มีนาคม

ช่วงชั้นมัธยม

แบ่งปีการศึกษาออกเป็น 2 ภาค ภาคละ 20 สัปดาห์ ซึ่งมีชื่อภาคและช่วงเวลาเปิด-ปิดภาค ดังนี้

ภาคที่ 1
ภาคฉันทะ – ภาควิริยะ

ประมาณเดือน
พฤษภาคม – ต้นเดือนตุลาคม

ภาคที่ 2
ภาคจิตตะ-ภาควิมังสา

ประมาณเดือน
ตุลาคม – มีนาคม


Plearnpattana School : A learning community through culturalisation

 • Carefully manage the learning through culturalisation to return grown seeds to the society.
 • Carefully plan the learning process in every stages , every steps of life.
 • Carefully transfer knowledge to work from which knowledge cam be developed.
 • Carefully design physical environment and life styles to serve the learning process.

Located on 20-rai area on Puttamonthon II Road, plearnpattana School offers education from nursery to grade 12 level

Originated from a neatly weavrd community network , Plearnpattana School would bring whole-hearted cooperation and sustainability , and would thus become endeared within the community where it is iocated.

In close collaboration with Plan Publishing Ltd. , Plearnpattana School was established through joining together more than 70 people with shared aspiration. They are such as parents, teachers, academics school administrators and people with strong interest in education. The establishment was an unanimous mobilization of resources and knowledge and also a synthesis of diverse experience, which has resulted in Plearnpattana, a school with clear philosophy.

Plearnpattana is, thus, the school of the community, by the community and for the community.

Plearnpattana is the school where children’s and school’s context receives first priority, for we believe that “tailor-made” serves best for each individual.

Our students have grown up and are living in Bangkok and surroundings where locality blends with urbanity and then bridges to internationality. The school administration, syllabuses, ways of life and learning methods should, therefore, be designed in a careful and up-to-date manner. The strategic approach to each field of sciences should be compatible to the learning process of each student, with the content of each subject being well integrated both with those of the same group and of different groups, as well as with the same and different years so as to ensure highest academic efficiency.

Our students will be qualified with knowledge, ability, and extensive specilisation in various fields of study. They will be able to communicate and express their thoughts and opinions with fluency in both Thai and English, not being barrier to their exploration or further study. They will also be equipped with a knowledge to apply technology and to creatively synthesise newly learned lessons as according to their aptitude and interest.

In this world of confuse, our student will learn how to love their family, school and community taking into account self-esteem as well as value in other people. They would grow up with the realization to collectively look after Thai society. Thy would enjoy learning and find happiness in work, sports, art, music and serenity.

Plearnpattana is the school with commitment to educate, grow and instill into our students so as to make them a quality and happy grown-up Bangkokians and suburbanites who are ready to lead their lives and Thai society to a sustainably developed society.

The Declaration of Plearnpat Co.,Ltd. Shareholders

Philosophy and Vision

Plearnpat Co.,Ltd. Is a “corporate” organization that operates as a business entily which does not focus on the maximum profits. It emphasizes on creating vigorous human development with quality and morality. Leading to social development through creative learning management. Diversified processes and interlink with other social units to create a better society.

Missions

 1. To develop “knowledge” in human development.
 2. Apply the knowledge of the organization to.-
 • Manage formal schooling education for children
 • Manage non-formal education for children
 • Manage academic education and variety of professional knowledge development.
 • Manage education for family
 • Manage education and knowledge for academic staffs
 1. Provide the knowledge through general distribution and production of various media.
 2. Coordinate and connect various organizations in society to create education network for human development.

Principles

Plearnpattana is a learning community through cultural processes.

Plearnpattana is a school that develops children to cope with the changing world valuably and happily.

Since developing vigorous people with good quality and moral will lead to social development. Therefore, creative learning process through a variety of education procedures with the exchange with other social units working towards social development is school’s initiative aspiration to become the center of the learning community through a truly cultural process. This will result Thai society to become a living learning society by providing key appropriate tasks for each age range development.

Management and working guidelines

In order to make Plearnpattana School become a learning community through cultural process, there are some important management and working guidelines with needed to be addressed as following.

 1. These guidelines are to support the management and working team to work effectively, responsible, straightforward and verifiable.
 2. Management team must apply the management approach which encourages all personnel to work as the learning process. There must be an evaluation process, researches and self-development throughout the working process. 
 3. Learning of working and living methods at every level and every work should be actuate by “Cultural Process” rather than “Instructing – Ordering”.
 4. Relationships in working  and learning must emphasis on humanity and fraternity and always being cheerful.

The key to achievement is the synergy between the shareholders, the management and all the staff in the school.