คณะผู้บริหาร

คุณสุภาวดี หาญเมธี

ประธานคณะกรรมการ บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด

กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเพลินพัฒนา

คุณกรองทอง บุญประคอง

ผู้แทนผู้ได้รับใบอนุญาต

กรรมการ บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเพลินพัฒนา

ที่ปรึกษาช่วงชั้นอนุบาลและประถม

คุณทนง โชติสรยุทธ์

กรรมการ บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด

กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเพลินพัฒนา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คุณธิดา พิทักษ์สินสุข

กรรมการ บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด

กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเพลินพัฒนา

ที่ปรึกษาพิเศษ โรงเรียนเพลินพัฒนา

กรรมการ บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด

กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเพลินพัฒนา

ที่ปรึกษาพิเศษ โรงเรียนเพลินพัฒนา

คุณศีลวัต ศุษิลวรณ์

กรรมการ บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด

กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเพลินพัฒนา

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุนคุณภาพการศึกษา

คุณวีณา ว่องไววิทย์

กรรมการ บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด

กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเพลินพัฒนา

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุนการบริหารจัดการ

คุณวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวณิช

กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเพลินพัฒนา

ที่ปรึกษาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/คหกรรม

คุณคเชนทร์ เบญจกุล

กรรมการ บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด

กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเพลินพัฒนา

ที่ปรึกษาด้านการเงินและบุคคล