เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

“เพลินพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่มุ่งสร้างผู้เรียน ให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองร่วมกัน เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของชีวิตและสังคม”

ชุมชนแห่งการเรียนรู้

ผู้ปกครองและครูมีเป้าหมายร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และทัศนคติกัน ผ่านวิถีชีวิตและกิจกรรมต่างๆ

ศักยภาพสูงสุดของตนเองร่วมกัน

เติบโตเต็มศักยภาพของแต่ละคนตามวัยอย่างสมดุล ทั้งทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน และทักษะการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน

ความสุขอย่างยั่งยืนของชีวิตและสังคม

มั่นคงด้วยปัญญา 3 ฐาน คือ ร่างกาย จิตใจและความคิด

วิสัยทัศน์

เพลินพัฒนาเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้
ที่มุ่งสร้างผู้เรียน
ให้บรรลุศักยภาพสูงสุด
ของตนเองร่วมกัน
เพื่อความสุขอย่างยั่งยืน
ของชีวิตและสังคม

ชุมชนแห่งการเรียนรู้

ผู้ปกครองและครูมีเป้าหมายร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และทัศนคติกัน ผ่านวิถีชีวิตและกิจกรรมต่างๆ

ศักยภาพสูงสุดของตนเองร่วมกัน

เติบโตเต็มศักยภาพของแต่ละคนตามวัยอย่างสมดุล ทั้งทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน และทักษะการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน

ความสุขอย่างยั่งยืนของชีวิตและสังคม

มั่นคงด้วยปัญญา 3 ฐาน
คือ ร่างกาย จิตใจ และความคิด

ความเป็นมา

โรงเรียนเพลินพัฒนา

คณะผู้บริหาร

โครงสร้างองค์กร

แนวคิดและปรัชญา

ก้าว…พอ…ดี

บรรยากาศโรงเรียน

สภาพแวดล้อมของชานเมืองกรุงเทพมหานคร

ค่านิยมหลัก

“เคารพความแตกต่าง ให้เกียรติความเป็นมนุษย์
กล้าคิด กล้าทำ กล้าหาญทางจริยธรรม
มุ่งมั่น เพียรฝึกฝน สู่ผลสัมฤทธิ์
มีจิตอุทิศ เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน”

ค่านิยมหลัก

เคารพความแตกต่าง
ให้เกียรติความเป็นมนุษย์
กล้าคิด กล้าทำ
กล้าหาญทางจริยธรรม
มุ่งมั่น เพียรฝึกฝน สู่ผลสัมฤทธิ์
มีจิตอุทิศ เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน

ประกาศโรงเรียนเพลินพัฒนา

เรื่อง

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการรับประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

อ่านประกาศ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self – Assessment Report : SAR)

ปีการศึกษา 2563

อ่านรายงาน

การรับสมัครนักเรียน

ขั้นตอนและเกณฑ์การรับสมัครนักเรียน

ร่วมงานกับเพลินพัฒนา

หาตำแหน่งงานที่เหมาะกับคุณ