หน้าแรก

โรงเรียนเพลินพัฒนา

โรงเรียนเพลินพัฒนา

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม

โรงเรียนเพลินพัฒนา
จัดการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิ สั ย ทั ศ น์

เพลินพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ที่มุ่งสร้างผู้เรียน ให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองร่วมกัน
เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของชีวิตและสังคม

โรงเรียนเล็ก

..ใน..

โรงเรียนใหญ่

ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ
ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ

อนุบาล

Kindergarden

"สนุกในวันอนุบาล"

ประถมต้น

Key Stage

"ชวนสืบค้นในวัยประถม"

มัธยม

Secondary School

"ท้าทายศักยภาพในวัยมัธยม"

กระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมคณะเยี่ยมชมโรงเรียนเพลินพัฒนา
เพื่อเป็นต้นแบบ On Site ในสถานการณ์ COVID-19

Play Video

เมื่อ 31 มกราคม 2565 คุณตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมคณะ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของ รร. เพลินพัฒนา
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19

หลังคณะใหญ่ที่นำโดย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และรองอธิบดี กรมอนามัย เยี่ยมชมไปแล้ว เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565

Highlight

คัดสรรวิดีโอเด่นให้ทุกท่านได้ชื่นชม
ผ่านการเรียนรู้ของพวกเขา และกิจกรรมที่น่าสนใจในโรงเรียน

ติดตามเรา ได้ที่ YouTube

อนุบาล

ก้าวแรกแห่งความสุข สนุกได้เรียนรู้
อยู่อย่างปลอดภัย โรงเรียนเพลินพัฒนา

ประถม

HI!!! SCHOOL จะพาพ่อแม่ทุกท่านไปรู้จักกับ "โรงเรียนเพลินพัฒนา" โรงเรียนดีย่านกาญจนาภิเษก-พุทธมณฑล สาย 1 กับสโลแกน "โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่"

มัธยม

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ให้เต็มตามศักยภาพ
ของแต่ละคนร่วมกัน เพื่อความสุข
อย่างยั่งยืนของชีวิตและสังคม