หน้าแรก

โรงเรียนเพลินพัฒนา

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม

โรงเรียนเพลินพัฒนา
จัดการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ที่เป็นที่รักของสังคม พร้อมนำพาผู้เรียน
ก้าวสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
อย่างเข้มแข็ง และสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า
รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่ง
ในการพัฒนาการศึกษาของชาติ

โรงเรียนเล็ก

...ใน...

โรงเรียนใหญ่

ในพื้นที่โรงเรียนเพลินพัฒนาประกอบด้วย
ช่วงชั้นอนุบาล ช่วงชั้นประถมและช่วงชั้นมัธยม
โดยมีหัวหน้าช่วงชั้นคอยดูแล "บ้านหลังเล็ก"
ในแต่ละช่วงชั้น ภายใต้จุดร่วมเดียวกัน
คือการพัฒนานักเรียนอย่างสมดุลสมวัย

โรงเรียนเพลินพัฒนา

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม

โรงเรียนเพลินพัฒนา
จัดการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิ สั ย ทั ศ น์

เราจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เป็นที่รักของสังคม พร้อมนำพาผู้เรียน ก้าวสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง อย่างเข้มแข็ง และสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของชาติ

โรงเรียนเล็ก

...ใน...

โรงเรียนใหญ่

ในพื้นที่โรงเรียนเพลินพัฒนาประกอบด้วย ช่วงชั้นอนุบาล ช่วงชั้นประถมและช่วงชั้นมัธยม โดยมีหัวหน้าช่วงชั้นคอยดูแล "บ้านหลังเล็ก" ในแต่ละช่วงชั้น ภายใต้จุดร่วมเดียวกัน คือการพัฒนานักเรียนอย่างสมดุลสมวัย

กิจกรรมโรงเรียน

เพื่อต่อยอดการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่การลงมือปฏิบัติ ภายใต้บรรยากาศผ่อนคลาย ปลอดภัยได้เรียนรู้

เรื่องเล่าเพลินพัฒนา

ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้จากห้องเรียนและกิจกรรมดีๆ ที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนานักเรียนและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้

  •   Back
  • เรื่องเล่าเพลินพัฒนา
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประมวลข่าว
  • เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (โควิด‑19)
  • รายการโทรทัศน์
  • เกี่ยวกับ PM 2.5
  • กิจกรรมที่จัดโดยผู้ปกครอง
  • มหกรรมดนตรี
  • HBLC
แสดงเพิ่มเติม

ไม่มีเนื้อหาเพิ่มเติมแล้ว

Social Media

ช่องทางการสื่อสารเพื่อแบ่งปันการเรียนรู้
ผ่าน Facebook Youtube และ Instagram

ติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเพิ่มเติม ได้ที่ YouTube Channel

ชวนกันคิด เรื่อง เล่นของลูก

เด็กเล่นร้อย...ได้ล้าน ก็ "เล่น" ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ มา...มะ มาเฝ้าดูเด็กเล่นด้วยกัน เด็กๆ ชอบเล่นเล่นได้ทุกที่ ด้วยจินตนาการที่ไม่สิ้นสุด แต่อะไรนะ... ที่เป็นอุปสรรคของการเล่น มาค้นหาคำตอบด้วยกัน