ร่าง

โรงเรียนเพลินพัฒนา

ได้รับอนุญาตใช้อาคารหรือสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอนได้
ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

เปิดเรียน
HBLC • Hybrid • Onsite
วันที่ 8 พ.ย. 64