บรรณารักษ์ 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานห้องสมุดโรงเรียนหรือองค์กร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์หรือสร้างกิจกรรมในห้องสมุด
 • มีใจรักการอ่าน มีความละเอียด รอบคอบ ใจเย็น ขยัน ซื่อสัตย์
 • มีทักษะการใช้ IT และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ระดับดีเยี่ยม
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ และยินดีพิจารณาผู้สมัครที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูในเบื้องต้น
 • รักงานด้านการศึกษา  และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่ 
 • มีบุคลิกภาพดี  มนุษยสัมพันธ์ดี  มีความรับผิดชอบสูง  ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีทัศนคติดีต่องานและองค์กร
 • มีบุคลิกสนใจติดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
 • มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  และภาษาอังกฤษ
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

  ชุนชนแห่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม