Study Visit

เผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม

คือ หนึ่งในพันธกิจของเรา

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่สนใจ

ข้อมูลทั่วไปสำหรับการเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

  • รับเป็นหมู่คณะ ตั้ง 30 – 200 คน (หรือพิจารณาตามความเหมาะสม)
  • รับไม่เกิน 2 คณะต่อเดือน
  • ติดต่อเพื่อนัดวันและเวลาเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้า

หัวข้อเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่น่าสนใจ

เร็ว ๆ นี้

1 PLC = Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ หมายถึง กลุ่มครู
2 LS = Lesson Study
3 SLC = School as Learning Community โรงเรียนที่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ หมายถึงผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนทั้งหมด
4 RCA = Root Cause Analysis การวิเคราะห์หารากของสาเหตุ (ของปัญหา)
5 CLIL = Content Language Integrated Learning

ติดต่อส่วนสื่อสารองค์กร

  • 02 885 2670 – 5 ต่อ 540 – 542
  • 063 924 7479