ฝ่ายมัธยม

วิสัยทัศน์
ของฝ่ายมัธยม

คือ การเตรียมพร้อมให้นักเรียน
ก้าวสู่เป้าหมาย อยู่ดีมีสุข (Well-being) โดยคำนึงถึงความแตกต่าง และความต้องการของนักเรียน ครอบครัว และสังคม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (No one left behind)

วัฒนธรรม
ของฝ่ายมัธยม

คือ การเคารพความแตกต่าง การมีส่วนร่วม การใส่ใจกัน และให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่มีการรับฟังกันเป็นฐาน

สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
ของฝ่ายมัธยม

ให้ความสำคัญกับ การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง ในบรรยากาศของการเป็น พื้นที่ปลอดภัยและได้เรียนรู้ของทุกคน ทั้งนักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง  โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
  • ทิศทางของบ้านและโรงเรียนไปทางเดียวกัน
  • กระบวนการ เทคนิค เครื่องมือทางศาสตร์การศึกษา การเรียนรู้ และพัฒนาการมนุษย์
  • บรรยากาศปลอดภัยได้เรียนรู้
  • หน่วยการเรียนรู้ และระบบการดูแลนักเรียน
  • กฎและกติกาของโรงเรียน ข้อตกลงที่มีส่วนร่วมในช่วงชั้น และการให้ผลการกระท
  • โครงงาน ภาคสนาม ชิ้นงาน กิจกรรมพิเศษ และพื้นที่/เวทีให้นักเรียนแสดงศักยภาพ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพเต็ม

เป้าหมายในการพัฒนา
นักเรียนมัธยม 

ด้านร่างกายและจิตใจ

มีร่างกายแข็งแรงคล่องแคล่ว มีสุขภาพจิตดี และมีทักษะอารมณ์สังคมที่ดี

ด้านทักษะความสามารถ 

มีความรู้สำหรับต่อยอดการศึกษาต่อ และความรู้ที่ทันต่อยุคสมัย มีทักษะความสามารถที่จำเป็นต่อชีวิตและการทำงานในอนาคต

ด้านคุณลักษณะ

มีบุคลิกภาพของการเป็นนักเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีขึ้น

ด้านคุณค่าและทัศนคติ

มีการให้คุณค่าและมีทัศนคติ ที่จะทำให้ตนเองและสังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวช่วงชั้นมัธยม

บรรยากาศพี่มัธยม onsite

ทุกคนกำกับตัวเองได้ดี และอยู่ในกติกา.. สวมหน้ากากอามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ และงดพูดคุยเสียงดัง ร่วมรับผิดชอบต่อพื้นที่ส่วนรวม เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

ต้อนรับการเปิดเรียน Onsite : ภาคจิตตะ 2564

วันแรกของการเปิดเรียนรูปแบบ Onsite ในภาคเรียนจิตตะ ปีการศึกษา 2564 ของน้องประถม และพี่มัธยม หลายคนตื่นเต้นที่จะได้มาโรงเรียน

PBL ช่วงชั้นมัธยม ภาคเรียนฉันทะ-วิริยะ 64

การนำเสนอในรูปแบบคละ ม.ต้น และ ม.ปลาย ทำให้พี่ได้ฟังน้อง น้องได้ฟังพี่ ช่วยเปิดมุมมองให้เด็กๆได้แบบคาดไม่ถึง ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า หัวข้อนำเสนอน่าสนใจ และมีความหลากหลายมาก

เตรียมความพร้อมก่อนรับวัคซีน SINOPHARM

เตรียมความพร้อมก่อนรับวัคซีน SINOPHARM สำหรับนักเรียนเพลินพัฒนา อายุ 10 – 18 ปี รับวัคซีนวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

การเรียนรู้ pbl ในยุคโควิด

ชา PBL (Problem Base Learning) ในยุคที่ต้องเป็นการเรียนรู้แบบ Home base learning community หรือ HBLC ของนักเรียนมัธยมในเทอมนี้เน้นการทำโครงงานที่ใช้ปัญหาของมนุษย์เป็นศูนย์กลางหรือรูปแบบกระบวนการ Design Thinking