ครูเพลิน

ครูเพลิน

SLC & PLC

SLC: School as Learning Community
PLC: Professional Learning Community

ฝ่ายมัธยม

เตรียมความพร้อมสู่มัธยมปลาย

สำหรับนักเรียนชั้น 10 ถือเป็นก้าวแรกของการเติบโตสู่ช่วงชั้นมัธยมปลาย การค้นหาตัวตน ได้รู้จักตนเอง ได้เข้าใจเพื่อน เป็นจุดหนึ่งที่จะช่วยพานักเรียนวางเป้าหมายในชีวิตมัธยมปลายและอนาคต

Feedback คือของขวัญ

หลังสิ้นสุดการศึกษาของนักเรียน หน้าที่ของคุณครูในมัธยมยังไม่สิ้นสุดลง ทีมคุณครูได้จัดสรรเวลาสำหรับการทบทวนตนเอง ประเมินกระบวนการทำงานของปีที่ผ่านมา

พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล

โรงเรียนเพลินพัฒนาได้มีส่วนร่วมในหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้แนวคิด “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”

เมื่อผู้บริหารต้องนำทุกวิกฤตการณ์ เรียนรู้ทักษะอารมณ์สังคม

EDUCA Online Festival 2021 งานเทศกาลมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 14 เมื่อผู้บริหารต้องนำทุกวิกฤตการณ์ เรียนรู้ทักษะอารมณ์สังคม

ห้ อ ง พั ก ใ จ ค รู

การเสวนา เรื่อง ห้ อ ง พั ก (ใจ) ค รู : เสริมพลังใจ ครู-นักเรียน รั บ มื อ ค ว า ม เ ค รี ย ด จากการเรียนรู้ออนไลน์ ยุค COVID-19

การจัดการความรู้

ช่วงชั้นอนุบาลและประถม

ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณครูวิมลศรี ศุษิลวรณ์

ขอแสดงความอาลัยยิ่งต่อการจากไปของคุณครูวิมลศรี ศุษิลวรณ์ (ครูใหม่) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการจัดการความรู้ โรงเรียนเพลินพัฒนา

พัฒนาการของเจเด็น ชั้น 1/2

“พัฒนาการของเจเด็น ชั้น 1/2” เรื่องราวของเด็กชายที่มีความตั้งใจใฝ่รู้และแสวงหาการสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาตัวเองตลอดเวลา ครูเห็นเป้าหมายที่เด็กมอบหมายให้กับตัวเอง

แฟชั่นสมุดบันทึก

แฟชั่นสมุดบันทึกเรื่องราวสะท้อนการเรียนรู้ของ “ครูต้อง” ได้ก่อเกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ของเด็กๆ ชั้น 1 ที่ช่วยพัฒนาการอ่านเขียนได้อย่างเพลิดเพลิน

สร้างสรรค์ ส่งต่อ เรียนรู้ สู่เด็ก

ในช่วงที่เด็กๆ ได้หยุดพักปิดภาคเรียนก็ถึงเวลาของคุณครูอนุบาลได้เติมความรู้ เพิ่มทักษะ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสร้างสรรค์กิจกรรมสนุกๆ

โรงเรียนเพลินพัฒนา ร่วมกิจกรรมส่งต่อมรดกทางปัญญาของท่านอาจารย์หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา

รับชมกิจกรรมส่งต่อมรดกทางปัญญาของท่านอาจารย์หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา ร่วมส่งต่อมรดกทางปัญญา โดย โรงเรียนเพลินพัฒนาในหัวข้อ “Capability of Learning Without Understanding”เด็กมีความสามารถในการเรียน โดยไม่เข้าใจ ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ เวลา 14.00 – 15.30 น.

บทบาทครูเพลิน…แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ละครสอนใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง

เรื่องราวของ “พระสังข์” ถูกหยิบยกขึ้นมาทำเป็นละครสอนใจให้กับเด็กๆ ช่วงชั้นที่ 2 ในเช้าแรกของสัปดาห์ แต่ในครั้งนี้เป็นพระสังข์ในเวอร์ชั่นใหม่ที่มีความร่วมสมัยกับเด็กๆ แต่ละฉากคุณครูสอดแทรกชวนเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเอง

อนุบาลร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะ “มัลดีฟส์”

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 คณาจารย์จาก National Institute of Educational ประเทศมัลดีฟส์ จำนวน 10 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานช่วงชั้นอนุบาล โรงเรียนเพลินพัฒนา

เตรียมความพร้อมสู่มัธยมปลาย

สำหรับนักเรียนชั้น 10 ถือเป็นก้าวแรกของการเติบโตสู่ช่วงชั้นมัธยมปลาย การค้นหาตัวตน ได้รู้จักตนเอง ได้เข้าใจเพื่อน เป็นจุดหนึ่งที่จะช่วยพานักเรียนวางเป้าหมายในชีวิตมัธยมปลายและอนาคต

สร้างสรรค์ ส่งต่อ เรียนรู้ สู่เด็ก

ในช่วงที่เด็กๆ ได้หยุดพักปิดภาคเรียนก็ถึงเวลาของคุณครูอนุบาลได้เติมความรู้ เพิ่มทักษะ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสร้างสรรค์กิจกรรมสนุกๆ

Feedback คือของขวัญ

หลังสิ้นสุดการศึกษาของนักเรียน หน้าที่ของคุณครูในมัธยมยังไม่สิ้นสุดลง ทีมคุณครูได้จัดสรรเวลาสำหรับการทบทวนตนเอง ประเมินกระบวนการทำงานของปีที่ผ่านมา

ครูเพลินบนสื่อต่างๆ

อนุบาลร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะ “มัลดีฟส์”

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 คณาจารย์จาก National Institute of Educational ประเทศมัลดีฟส์ จำนวน 10 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานช่วงชั้นอนุบาล โรงเรียนเพลินพัฒนา

สร้างสรรค์ ส่งต่อ เรียนรู้ สู่เด็ก

ในช่วงที่เด็กๆ ได้หยุดพักปิดภาคเรียนก็ถึงเวลาของคุณครูอนุบาลได้เติมความรู้ เพิ่มทักษะ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสร้างสรรค์กิจกรรมสนุกๆ

คุยกับครูหวาน อ.ธิดา พิทักษ์สินสุข : มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

การอบรมออนไลน์”การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

การเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ในสถานการณ์โควิด -19

โรงเรียนเพลินพัฒนา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกาาเอกชน โรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

โรงเรียนเพลินพัฒนา ร่วมกิจกรรมส่งต่อมรดกทางปัญญาของท่านอาจารย์หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา

รับชมกิจกรรมส่งต่อมรดกทางปัญญาของท่านอาจารย์หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา ร่วมส่งต่อมรดกทางปัญญา โดย โรงเรียนเพลินพัฒนาในหัวข้อ “Capability of Learning Without Understanding”เด็กมีความสามารถในการเรียน โดยไม่เข้าใจ ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ เวลา 14.00 – 15.30 น.