ครูเพลิน

ครูเพลิน

การจัดการความรู้

ช่วงชั้นอนุบาลและประถม

ความเพียรของ “ครูนัท”

ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปในรั้วเพลินพัฒนาสิ่งหนึ่งที่สัมผัสและรับรู้ได้คือความมุ่งมั่น ตั้งใจของคุณครูที่ไม่เคยหยุดพัฒนา

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ (ภาคครูเพลิน) ครั้งที่ 15

ชื่นใจได้เรียนรู้…ภาคครูเพลินครั้งที่ 15 เมื่อ 25 – 27 มีนาคม 2562 มีเป้าหมายเพื่อให้คุณครูเห็นภาพห้องเรียนที่เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างแท้จริง

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ (ภาคครูเพลิน) ครั้งที่ ๑๒

เปิดชั้นเรียน “หน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย” ชั้น ๕ โดยคุณครูสาธิตา รามแก้ว เพื่อให้เพื่อนครูได้ร่วมสังเกตวิธีจัดกระบวนการเรียนการสอนในงานชื่นใจ…ได้เรียนรู้(ภาคครูเพลิน) ครั้งที่ ๑๒

ชื่นใจได้เรียนรู้ (ภาคครูเพลิน) ครั้งที่ ๑๑

“ตามความเห็นของผมการเดินทางของการเรียนรู้ของคณะครูเพลินพัฒนา (ประถม) ปีนี้เกิดการเรียนรู้แบบก้าวกระโดด ”ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กล่าวสะท้อนการเรียนรู้ งาน “ชื่นใจ…ได้เรียนรู้” (ภาคครูเพลิน) ครั้งที่ ๑๑

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ (ภาคครูเพลินฯ) ครั้งที่ ๑๐

มื่อคุณครูต้องลองไปนั่งในใจเด็กให้ได้ผ่านห้องเรียนสาธิตคณิตศาสตร์ ชั้น ๓ ของคุณครูสุภาพร กฤตยากรนุพงศ์ คูณครูวิชาการโดยมีเพื่อนครูเป็นผู้เรียน

“ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ (ภาคครูเพลิน)” ครั้งที่ ๘

ช่วงเวลาดีๆ ที่คุณครูได้สะท้อนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน “ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ (ภาคครูเพลิน)” ครั้งที่ ๘ ในช่วงปิดภาคเรียนวิริยะ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ คุณครูปาด – ศีลวัต ศุษิลวรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้ชวนคิดชวนมององค์ประกอบหลักสูตร

SLC & PLC

SLC: School as Learning Community
PLC: Professional Learning Community
ฝ่ายมัธยม

รวมใจ..รวมพลังเพื่อศิษย์

โครงการนี้ทีมครูมัธยมร่วมออกแบบการเรียนรู้ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอำนวยความสะดวก (Facilitator) สิ่งที่เป็นตัวช่วยของครูในการจัดการเรียนรู้

Visual Thinking

ทีมคุณครูฝ่ายมัธยมเข้าร่วมอบรม Visual Thinking “คิดเป็น…เห็นภาพ” เพื่อฝึกการคิดเชื่อมโยง สามารถจับประเด็น เข้าใจเรื่องราวได้อย่างรวดเร็ว

สร้างสรรค์สื่อ e – learning กับคุรุสภา

เมื่อ 19 สิงหาคม 2563 ทีมครูมัธยมร่วมเป็นวิทยากรเพื่อจัดทำสื่อการเรียนรู้ e-learning จัดโดยคุรุสภาเพื่อร่วมพัฒนาครูทั่วประเทศ

Open Class 2019

” Open Class 2019 ” นับเป็นครั้งที่ 2 ที่โรงเรียนเพลินพัฒนาได้เปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่สนใจกว่า 30 แห่งรวมทั้งสิ้น 167 คนในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และอื่นๆ จากทั่วประเทศ

Open House ESL

เปิดบ้านเสวนา สนทนาภาษาอังกฤษ Open House ESL ในวันอังคารที่ 3 กรกฏาคมที่ผ่านมา กลุ่มสาระภาษาอังกฤษและช่วงชั้นมัธยมได้จัดกิจกรรม “Open House ESL” สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้น 6 ได้เข้าร่วมพบปะ พูดคุยและทำความเข้าใจเบื้องต้น

บทบาทครูเพลิน…แลกเปลี่ยนเรียนรู้

รวมใจ..รวมพลังเพื่อศิษย์

โครงการนี้ทีมครูมัธยมร่วมออกแบบการเรียนรู้ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอำนวยความสะดวก (Facilitator) สิ่งที่เป็นตัวช่วยของครูในการจัดการเรียนรู้

สร้างสรรค์สื่อ e – learning กับคุรุสภา

เมื่อ 19 สิงหาคม 2563 ทีมครูมัธยมร่วมเป็นวิทยากรเพื่อจัดทำสื่อการเรียนรู้ e-learning จัดโดยคุรุสภาเพื่อร่วมพัฒนาครูทั่วประเทศ

Open Class 2019

” Open Class 2019 ” นับเป็นครั้งที่ 2 ที่โรงเรียนเพลินพัฒนาได้เปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่สนใจกว่า 30 แห่งรวมทั้งสิ้น 167 คนในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และอื่นๆ จากทั่วประเทศ

Open House ESL

เปิดบ้านเสวนา สนทนาภาษาอังกฤษ Open House ESL ในวันอังคารที่ 3 กรกฏาคมที่ผ่านมา กลุ่มสาระภาษาอังกฤษและช่วงชั้นมัธยมได้จัดกิจกรรม “Open House ESL” สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้น 6 ได้เข้าร่วมพบปะ พูดคุยและทำความเข้าใจเบื้องต้น

ครูเพลินบนสื่อต่างๆ

เด็กไทยเจเนอเรชันโควิด-19

เด็กบางคนเพิ่งเจอเพื่อนใหม่ครั้งแรก เด็กบางคนอยากใช้ช่วงเวลาปีสุดท้ายกับเพื่อนให้มากที่สุด และเด็กบางคนก็เรียนไม่เข้าใจเลยในช่วงเรียนออนไลน์ที่ผ่านมา และเฝ้ารอวันเปิดเทอมด้วยใจจด

บทสัมภาษณ์ 101 world

แม้ฟังดูปกติ แต่ก็มีความไม่ปกติบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้น เพราะ ‘โลก’ กำลังเผชิญกับ ‘โรค’ ระบาดอย่างโควิด-19 ทำให้นอกจากระยะเวลาเปิดเทอมที่เลื่อนมาจากเดือนพฤษภาคมแล้ว ทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครอง