ครูอนุบาล

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาการศึกษาปฐมวัย 
 • มีความสนใจในพัฒนาการเด็กวัยอนุบาล 
 • มีความสนใจทำกิจกรรมกับเด็กวัยอนุบาล
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ และยินดีพิจารณาผู้สมัครที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูในเบื้องต้น
 • รักงานด้านการศึกษา  และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่ 
 • มีบุคลิกภาพดี  มนุษยสัมพันธ์ดี  มีความรับผิดชอบสูง  ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีทัศนคติดีต่องานและองค์กร
 • มีบุคลิกสนใจติดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
 • มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  และภาษาอังกฤษ
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

  ชุนชนแห่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม