ครูภูมิปัญญาภาษาไทย (ครูภาษาไทย)

รายละเอียด

– สอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา (ป.4-ป.6)
– สอนวรรณคดี และประพันธ์ ฉันทลักษณ์ โคลง กาพย์กลอนได้
– ดูแลนักเรียนในความรับผิดชอบ และหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัต
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อักษรศาสตร์ โบราณคดี สาขาภาษาไทย การสอนภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูเบื้องต้น
– มีความหลงใหลในภาษาไทยโดยเฉพาะด้านวรรณคดี กาพย์ ฉันท์ โคลง กลอน
– เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
– สามารถสอนวรรณคดี และประพันธ์ ฉันทลักษณ์ โคลง กาพย์ กลอนได้