ครูธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา (ครูเคมีระดับมัธยม)

รายละเอียดงาน

– สอนวิทยาศาสตร์ระดับ ม.1-ม.3
– สอนเคมี ม.4-ม.6
– ดูแลนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ และหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัต

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี วิทยาศาสตร์ทั่วไป การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้ในเรื่องที่สอนอย่างดี ประยุกต์และเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้

– ถ่ายทอดด้วยคำอธิบายภาพ และกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กเข้าใจได้