ครูดนตรีชีวิต(ครูดนตรี)

 • สอนวิชาดนตรีเด็กระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)
 • หน้าที่ครูประจำชั้น
 • ดูแลนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • จบการศึกษาปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา ดนตรีสากล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูเบื้องต้น
 • มีความรู้ในเครื่องดนตรี หรือทักษะการเล่นเครื่องดนตรีได้หลากหลาย
 • มีทักษะด้านการขับร้อง
 • มีความรู้ในเรื่องทฤษฎีดนตรีสากล Ear training และ ประวัติศาสตร์ดนตรี
 • มีทักษะความรู้ ประสบการณ์ในการจัดคอนเสิร์ต หรือเทศกาลดนตรี
 • มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีความมั่นใจสอนเด็กระดับมัธยม