คุณภูริทัต ชัยวัฒนกุล

2439212

คุณภูริทัต ชัยวัฒนกุล

หัวหน้าช่วงชั้นมัธยม / กรรมการ / ผู้แทนครู

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท สาขาภาวะผู้นำการบริหารและการจัดการการศึกษา คณะการจัดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิธี วิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา (วัดและประเมินผล) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป้าหมายทางการศึกษา
เชื่อเรื่องการบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน เพื่อให้นักเรียนไปต่อได้อย่างมั่นคงตลอดชีวิต มนุษย์ทุกคนมีคุณค่า สามารถพัฒนาได้ ให้ความสำคัญต่อคุณค่าความเป็นนุษย์ ให้ความสำคัญต่อความแตกต่างของทุกคน เพื่อให้เกิดการรับฟังทุกเสียงของนักเรียนอย่างแท้จริง ซึ่งสิ่งนี้เองเป็นรากแก้วที่สำคัญที่ทำให้ยึดโยงความสัมพันธ์ระหว่างครูและศิษย์อย่างประณีต นำมาซึ่งความเป็นต้นแบบ “ศิษย์จะเป็นอย่างที่ครูเป็น” ทำให้เกิดการพัฒนานักเรียนจาก 'แก่น' ปัญญาฐานใจจากภายในออกมาเป็นปัญญาฐานคิดและฐานกายเป็นการปฏิบัติและไปต่อได้

ประสบการณ์
2551 - ปัจจุบัน โรงเรียนเพลินพัฒนา
2553 - 2558 กรรมการชมรมครูฟิสิกส์แห่งประเทศไทยในสมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย
2558 คณะวิจัยเชิงทดลองการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM Education) ด้วยการ Feedback สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2561 คณะทำงานการบริหารจัดการ “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ในโรงเรียนเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2562 - ปัจจุบัน กรรมการคัดสรรผลงานวิจัย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
2564-ปัจจุบัน คณะกรรมการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
2564-ปัจจุบัน คณะกรรมการสนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
วิทยากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยา การป้องกันการรังแก
2562 ได้รับการคัดเลือกและสนับสนุนจากคุรุสภา ให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เข้าศึกษาการสร้างเป้าหมายโรงเรียน การบริหารโรงเรียนที่สอดคล้องกับเป้า OECD, Lesson Study, บทบาทครูใหญ่, การจัดการเรียนรู้เชิงลึกและเชิงรุก ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยฟุกุอิ โรงเรียนชินมิน