คุณคเชนทร์ เบญจกุล

7

คุณคเชนทร์ เบญจกุล

ที่ปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเพลินพัฒนา
ที่ปรึกษาด้านการเงินและทรัพยากรบุคคล

จบการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรม IOD : Director Accreditation Program (DAP) เคยเป็นนักวิเคราะห์อาวุโส กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เป็นผู้ที่มีความสนใจด้านการศึกษาอย่างยิ่ง ด้วยมุ่งหวังอยากเห็นเด็กไทยมีศักยภาพ เป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพ