คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

คุณสุภาวดี หาญเมธี

ประธานคณะกรรมการ บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด

ที่ปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเพลินพัฒนา

คุณครูกรองทอง บุญประคอง

กรรมการ บริษัทเพลินพัฒน์ จำกัด

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเพลินพัฒนา

ที่ปรึกษาช่วงชั้นอนุบาลและประถม

คุณทนง โชติสรยุทธ์

กรรมการบริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด

กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเพลินพัฒนา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

อาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเพลินพัฒนา

ที่ปรึกษาพิเศษ โรงเรียนเพลินพัฒนา

ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเพลินพัฒนา

ที่ปรึกษาพิเศษ โรงเรียนเพลินพัฒนา

คุณครูศีลวัต ศุษิลวรณ์

กรรมการบริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด

กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเพลินพัฒนา

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

คุณครูวีณา ว่องไววิทย์

กรรมการบริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด

กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเพลินพัฒนา

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักอำนวยการ

ที่ปรึกษาช่วงชั้นมัธยม

คุณวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวณิช

ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเพลินพัฒนา

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเพลินพัฒนา

คุณคเชนทร์ เบญจกุล

ที่ปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเพลินพัฒนา

ที่ปรึกษาด้านการเงินและทรัพยากรบุคคล