front

Slide show.001
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
11.002
เด็กๆ ควรได้เรียนรู้และพัฒนาไปตามธรรมชาติแห่งช่วงวัย
โรงเรียนจึงมีหลักคิดในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแต่ละช่วงชั้น คือ
สนุกในวัยอนุบาล
11.004
ชวนสืบค้นในวัยประถม
เด็กๆ ควรได้เรียนรู้และพัฒนาไปตามธรรมชาติแห่งช่วงวัย
โรงเรียนจึงมีหลักคิดในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแต่ละช่วงชั้น คือ
11.004
ท้าทายศักยภาพ
ในวัยมัธยม
ท้าทายศักยภาพในวัยมัธยม
เด็กๆ ควรได้เรียนรู้และพัฒนาไปตามธรรมชาติแห่งช่วงวัย
โรงเรียนจึงมีหลักคิดในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแต่ละช่วงชั้น คือ
11.004
ปีการศึกษา 2565
เปิดรับสมัครนักเรียน
previous arrow
next arrow

ยินดีต้อนรับเข้าสู่

โรงเรียนเพลินพัฒนา

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม

โรงเรียนเพลินพัฒนา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการศึกษาด้วยยุทธศาสตร์ “ก้าวพอดี” ซึ่งเป็นทางสายกลางในการพัฒนาเยาวชนอย่างพอเหมาะพอดี สอดคล้องกับพัฒนาการของช่วงวัย บริบทของสังคมที่แวดล้อมและบริบทของสังคมโลก เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเพลิดเพลินและเติบโตอย่างมีความสุข

ยินดีต้อนรับเข้าสู่

โรงเรียนเพลินพัฒนา

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม

โรงเรียนเพลินพัฒนา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการศึกษาด้วยยุทธศาสตร์ “ก้าวพอดี” ซึ่งเป็นทางสายกลางในการพัฒนาเยาวชนอย่างพอเหมาะพอดี สอดคล้องกับพัฒนาการของช่วงวัย บริบทของสังคมที่แวดล้อมและบริบทของสังคมโลก เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเพลิดเพลินและเติบโตอย่างมีความสุข

โรงเรียนเพลินพัฒนา
ได้รับอนุญาตใช้อาคารหรือสถานที่
เพื่อจัดการเรียนการสอนได้

ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

เปิดเรียน HBLC • Hybrid • Onsite
วันที่ 8 พ.ย. 64

โรงเรียนเพลินพัฒนา
ได้รับอนุญาตใช้อาคารหรือสถานที่
เพื่อจัดการเรียนการสอนได้

ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

เปิดเรียน HBLC • Hybrid • Onsite วันที่ 8 พ.ย. 64

เรื่องเล่าเพลินพัฒนา

 • All Post
  •   Back
  • เรื่องเล่าเพลินพัฒนา
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประมวลข่าว
  • เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (โควิด‑19)
  • รายการโทรทัศน์
  • เกี่ยวกับ PM 2.5
  • กิจกรรมที่จัดโดยผู้ปกครอง
  • มหกรรมดนตรี
  • HBLC
jtyjtyjtyjtyj

ทุกคนกำกับตัวเองได้ดี และอยู่ในกติกา.. สวมหน้ากากอามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ และงดพูดคุยเสียงดัง ร่วมรับผิดชอบต่อพื้นที่ส่วนรวม เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

PBL ช่วงชั้นมัธยม ภาคเรียนฉันทะ-วิริยะ 64

การนำเสนอในรูปแบบคละ ม.ต้น และ ม.ปลาย ทำให้พี่ได้ฟังน้อง น้องได้ฟังพี่ ช่วยเปิดมุมมองให้เด็กๆได้แบบคาดไม่ถึง ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า หัวข้อนำเสนอน่าสนใจ และมีความหลากหลายมาก

วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรม วิว ช.4/4

ชื่นใจได้เรียนรู้ ภาควิริยะ 2564 ของ ด.ญ.วิรดา พรรณหนอง (วิว) ชั้น 4/4 กับการนำเสนองานวิจัยที่ได้สืบค้นและศึกษาข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรม

โรงเรียนเพลินพัฒนา

33/39-40 ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร 02 885 2670 – 5 Fax 02 885 2670 – 5 ต่อ 502
school@plearnpattana.ac.th